Anteryami Balsamanta

Anteryami Balsamanta Lives in Jajpur, Odisha, India

धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः । तस्माद्धर्मं त्यजेन्नैव मा नो धर्मो हतोऽवधीत्॥

  • Latest
  • Popular
  • Repost
  • Video