Embryr Legend

Embryr Legend

  • Latest
  • Popular
  • Video
#জ্ঞান  Hamara Dash Vaktona Jokuch Kya Ha Wo Hara Lya Ak AhShan Kam Nahiha
Hame Un Ka Shahido Ko Barbad HoNa NahiDa Sak Ta Ham Varatia Kamnahi ha 
Chalo Dikhada Ham Varatia Kya Chis Ha
Banda Ma tram!

©Embryr Legend

Banda Ma tra🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳

126 View

#পুরাণ  Hamara Dash Vaktona Jokuch Kya Ha Wo Hara Lya Ak AhShan Kam Nahiha
Hame Un Ka Shahido Ko Barbad HoNa NahiDa Sak Ta Ham Varatia Kamnahi ha 
Chalo Dikhada Ham Varatia Kya Chis Ha
Banda Ma tram!

©Embryr Legend

Banda Ma Tram!🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳

108 View

#সমাজ

How is Bater?😗😗😗😗

54 View

#জ্ঞান

India is Best Contry

54 View

#জ্ঞান

Mrrittur Por Ki Hoy?😥😥😥😥

81 View

#জ্ঞান

Muftir Ki Awaje 😍😀😃😊☺☺☺☺

108 View

Trending Topic